ReferansKod (RevizyonNo) 12UY0048-3 (RevNo:1)
Yeterlilik DUVARCI
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 1
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 12 20 10 60 3 $180.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar. Active
1.2 2 İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar. Active
1.3 3 Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar. Active
2.1 1 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. 2 Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar. Active
2.2 2 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. 2 Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. Active
BG 2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. Active
BG 3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. Active
BG 4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler. Active
BG 5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler. Active
BG 6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. Active
BG 7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar. Active
BG 8 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar. Active
BG 9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. Active
BG 10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. Active
BirimKod B1
Tanım Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 15 10 60 3 $120.00
Performans P1 3 240 1 80 3 $650.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular. Active
1.2 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular. Active
2.1 1 İş öncesi hazırlıkları yapar. 2 Duvar uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
2.2 2 Duvarın zemine (duvar örülecek yere) aplikasyonunu yapar. 2 Duvar uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
2.3 3 Birleştirme malzemelerini hazırlar. 2 Duvar uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
3.1 1 Uygulama yapılacak alanı hazırlar. 3 Kagir malzemeler ile duvar örer. Active
3.2 2 Duvarı projeye ve örme kurallarına uygun olarak örer. 3 Kagir malzemeler ile duvar örer. Active
3.3 3 Lento ve hatıl uygulamasını yapar. 3 Kagir malzemeler ile duvar örer. Active
3.4 4 Yatay ve düşey derz uygulamalarını yapar. 3 Kagir malzemeler ile duvar örer. Active
4.1 1 Baca örme öncesi gerekli hazırlıkları yapar. 4 Baca örer. Active
4.2 2 Duman (ateş) bacası yapar. 4 Baca örer. Active
4.3 3 Havalandırma, çöp, tesisat bacaları ve ışıklıkların nasıl yapılacağını açıklar. 4 Baca örer. Active
5.1 1 Yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder. 5 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
5.2 2 Ortamın genel temizliğini yapar. 5 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler. Active
BG 2 İp iskelesinin (doğrultu iplerinin) nasıl kurulduğunu açıklar. Active
BG 3 Harç yapılacak yerin nasıl olması gerektiğini açıklar. Active
BG 4 Harç tiplerini ve hazırlama yöntemlerini açıklar. Active
BG 5 Gazbeton uygulamalarında rende yapılma nedenlerini açıklar. Active
BG 6 Duvarın kolonlara ve kirişlere bağlantısının yapılma nedenlerini açıklar. Active
BG 7 Lento ve hatılın kullanım amaçlarını açıklar. Active
BG 8 Derz yapımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. Active
BG 9 Baca yapımında dikkat edilecek hususları açıklar. Active
BG 10 Havalandırma, çöp, tesisat bacaları ve ışıklık yapım tekniklerini açıklar. Active
BY 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.* Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.* Active
BY 3 Yapacağı işe ait projeyi inceler. Active
BY 4 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç, ekipman ve harç teknesini hazır hale getirir. Active
BY 5 Projeye göre duvar örülecek yerleri belirleyerek gerekli temizliği yapar. Active
BY 6 Duvar malzemesi ve duvar özelliklerine göre kullanacağı örgü harcı tipini belirler. Active
BY 7 Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda ve talimata göre örgü harcı malzemelerini hazırlar. Active
BY 8 Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek) yeri nemlendirir/ıslatır. Active
BY 9 Gazbeton/bims ve blok tuğla uygulama yapılacak yüzeye hazırladığı örgü harcını serer.* Active
BY 10 İlk sırayı oluşturmak için duvarın her iki köşe başına tam mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlayı uygun birleştirme malzemeleri ile terazisinde yerleştirir. Active
BY 11 Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker.* Active
BY 12 Her iki köşe başındaki mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlanın aralarını ipe uyarak, örgü kurallarına ve derz aralıklarına dikkat ederek yerleştirir. Active
BY 13 Mastar ve su terazisi ile kontrol ederek ilk sırayı tamamlar. Active
BY 14 İkinci sıraya gazbeton uygulamasında hazır yapıştırıcı, bims ve blok tuğla uygulamasında harç ile uygulamaya başlar. Active
BY 15 İkinci sırayı oluşturmak için yarım parçaları duvarın her iki köşe başına şakül veya terazisine uygun yerleştirerek kuralına göre ip çeker. Active
BY 16 Her bir duvar elemanını ipe ve örgü kuralına uygun olarak yerleştirerek ikinci sıra uygulamasını tamamlar. Active
BY 17 Diğer sıraları yerleştirirken köşeye yerleştirdiği gazbeton/bims ve blok tuğla malzemeyi ilk sırayla aynı doğrultuda örer. Active
BY 18 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.* Active
BY 19 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar.* Active
BY 20 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.* Active
BY 21 Uygulamada, duvarın iç ve dış tarafına taşan fazla harçları mala yardımıyla temizler. Active
BY 22 Yatay delikli tuğlalar ile yapılan uygulamalarda deliklerin dışarı gelmemesine dikkat eder. Active
BY 23 Projeye uygun olarak gerekli yerlerde kapı veya pencere boşluklarını oluşturur. Active
BY 24 Kapı veya pencere boşluklarına uygun hazır lentoyu yerleştirir. * Active
BY 25 Projesinde belirtilen örgü çeşidine ve duvar uygulama tekniklerine uygun olarak diğer sıraları tamamlar. Active
BY 26 Projesine uygun olarak bacanın uygulanacağı alanı, duvardan ayrı olarak belirler. Active
BY 27 Örgü harcını uygun oranlarda, uygun bir yerde hazırlar. Active
BY 28 Baca örgü malzemesini ve baca örülecek yeri ıslatır. Active
BY 29 Projesine göre; bacanın birinci sırasını tekniğine uygun olarak örgü harcı yardımıyla yerine yerleştirir. Active
BY 30 Baca kanalını, dik bir eksen üzerinde şaşma olmadan, aynı kesitte devam ettirir. Active
BY 31 Baca duvarının her köşesinin dik olmasını su terazisi veya şakül ile kontrol ederek sağlar. Active
BY 32 Baca örgü malzemesi ile duvar arasına örgü harcı koyarak duvarla birleştirir. Active
BY 33 Baca kanalının içerisinde harç kalıntıları bırakmadan derzleri doldurur. Active
BY 34 Harç artıklarının baca kanalının içine dökülmemesine dikkat ederek derzlerdeki fazla harcı alır. Active
BY 35 Baca kanalına, baca deliği girişi bırakır. Active
BY 36 Baca kanalını temizlemek için döşemeden en çok 70 cm yükseklikte temizleme deliği yapar. Active
BY 37 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder. Active
BY 38 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir. Active
BY 39 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar. Active
BirimKod B2
Tanım Pres Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 12 15 10 60 3 $120.00
Performans P1 3 80 1 80 3 $650.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular. Active
1.2 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular. Active
2.1 1 İş öncesi hazırlıkları yapar. 2 Pres tuğla uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
2.2 2 Duvarın zemine (duvar örülecek yere) aplikasyonunu yapar. 2 Pres tuğla uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
2.3 3 Birleştirme malzemelerini hazırlar. 2 Pres tuğla uygulaması öncesi hazırlıkları yapar. Active
3.1 1 Örme işlemi ve hava koşullarına göre tuğlalara kullanım öncesi gerekli işlemleri uygular. 3 Pres tuğla ile duvar örer. Active
3.2 2 Duvarı projeye ve örme kurallarına uygun olarak örer. 3 Pres tuğla ile duvar örer. Active
3.3 3 Yatay ve düşey derz uygulamalarını yapar. 3 Pres tuğla ile duvar örer. Active
4.1 1 Yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder. 4 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
4.2 2 Ortamın genel temizliğini yapar. 4 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler. Active
BG 2 İp iskelesinin (doğrultu iplerinin) nasıl kurulduğunu açıklar. Active
BG 3 Kullanılacak harcın özelliklerini açıklar. Active
BG 4 Sıcak havalarda pres tuğla ile duvar örmede dikkat edilecek hususları açıklar. Active
BG 5 Duvar örerken farklı paletlerden tuğla kullanım nedenlerini açıklar. Active
BG 6 Pres tuğla örgü çeşitlerini listeler. Active
BG 7 Dış etkilere karşı gerekli koruma işlemlerini açıklar. Active
BG 8 Derz uygulamasında dikkat edilecek hususları açıklar. Active
BG 9 Köşe ve birleşim noktalarının yapımında dikkat edilecek hususları açıklar. Active
BG 10 Kemer yapımı tekniklerini açıklar. Active
BY 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.* Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.* Active
BY 3 Yapacağı işe ait projeyi inceler. Active
BY 4 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç ekipman ve harç teknesini hazır hale getirir. Active
BY 5 Projeye göre duvar örülecek yerleri belirleyerek gerekli temizliği yapar. Active
BY 6 Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda ve talimata göre örgü harcı malzemelerini hazırlar. Active
BY 7 Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek) yeri nemlendirir/ıslatır. Active
BY 8 Tuğlaların konacağı yüzeye ve tuğlanın yapıştırma yüzeyine normal kıvamlı örgü harcı koyarak boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.* Active
BY 9 Duvarın her iki köşesine mastarlık pres tuğlayı, lastik tokmak ve benzeri uygun alet ile vurarak terazisine getirir. Active
BY 10 Taşan harcı mala ve benzeri uygun alet ile sıyırarak alır. Active
BY 11 Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker.* Active
BY 12 Duvarı örgü kurallarına uygun olarak örer. Active
BY 13 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar.* Active
BY 14 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.* Active
BY 15 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.* Active
BY 16 Derz boşluklarındaki harcı şekillendirir. Active
BY 17 Tuğla yüzeyinde kalan harçları sert bir fırça ile temizler. Active
BY 18 Projesindeki kemeri hazır verilen şablona uygun şekilde örer. Active
BY 19 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder. Active
BY 20 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir. Active
BY 21 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar. Active